fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความเหมาะสมตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์)

ประกาศโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง)

วันที่ 11 กันยายน 2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เข้ารับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 เข้ารับโดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
จังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครอง คัดกรองนักเรียน
ตามระดับชั้น รับมอบตัวนักเรียนประจำชั้นเรียนและหอนอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญาบุกูล จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ คณะครูและนักเรียนแกนนำ ตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กมลพร ปานง่อม ผู้ช่วยคณบดี กล่าวต้อนรับและ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์กรัณยภาค อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์คณะเกษตรป่าไม้ เป็นผู้ให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ การจัดการเกษตรการปลูกพืชแบบยั่งยืน และการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง นายสมศักดิ์ กันถาด อาจารย์คณะเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เป็นผู้ให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการ ด้านการปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน อาชาบำบัด แก่คณะครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนแพร่ปัญญานกูล จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านแพร่ปัญญา (Phraepanya Open House)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและทักษะวิชาการ เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์
โดยตรง พัฒนาทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หัวหน้าส่วนราชการ
ในจังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
เปิดบ้านแพร่ปัญญา และเป็นประธานพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M0U) ระหว่างโรงเรียนแพร่ปัญญานกูล จังหวัดแพร่
กับหน่วยงานราชการจังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
จังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานกูล จังหวัดแพร่
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมกีฬาชาวหอและมหกรรมกินหนมชมหนัง ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนประจำหอนอนพร้อมด้วยครู และบุคลากร ได้ปฏิบัติส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬาและความสนุกสนานโดยมี นางพนิดา เวรุริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามกีฬาภายในโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม สร้างขัวญกำลังใจ ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยมีว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เป็นประธาน 
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 ร่วมกับโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ และบุคคลพิเศษ ประจำปี 2566 โดยมี นาง เกศกนก เดชมา ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธี
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMF ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
                วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ได้จัด “กิจกรรมโครงการรู้ทัน ป้องกันภัยจากยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งในกิจกรรม มีท่านวิทยากรจากมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองแพร่ และ สภ.พระธาตุช่อแฮ เป็นผู้ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมตามโครงการรู้ทัน ป้องกันภัยจากยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งมีทักษะในการดูแลป้องกันตนเองจากพิษภัย ของยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
 
                                 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มทักษะชาการได้จัดกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนซึ่งในกิจกรรม“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”ได้จัดนิทรรศการทั้งหมด 5 นิทรรศการ ประกอบไปด้วย นิทรรศการฐานที่ 1 ระบบสุริยะ นิทรรศการฐานที่ 2 วัตถุบนท้องฟ้า นิทรรศการฐานที่ 3 นักบินอวกาศ/มนุษย์อวกาศ นิทรรศการฐานที่ 4 กระสวยอวกาศ และนิทรรศการฐานที่ 5 กลุ่มดาว เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถตามถนัดและความสนใจ

 

                                                                                                                                   คลิกเข้าสู่อัลบั้ม

 

 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
                                                                                                          
                                                                                                 คลิกเข้าสู่อัลบั้ม

           

 

 

    

 

     

 
       

   

                                                                                                                         

 

                   

                                                                                                        


 

 

 

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน (Practice-based learning) สู่การฝึกทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน สื่อการสอน หมุน หมุนหรรษา นางสุภาพร   น้อยเอี่ยม โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่  

คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานอาชีพ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติร่วมกับเทคนิค Video Modeling

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานอาชีพ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติร่วมกับเทคนิค Video Modeling สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

งานวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ผู้วิจัย นางสุมล  ศรีใจ

งานวิจัยเรื่อง ทักษะทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในอนาคตสำหรับ นักเรียนพิเศษโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารเทคโนโลยีการเกษตรนานาชาติที่ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของสมาคม เทคโนโลยีและการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA) luulrahttp://www.ijat-aatsea.com ผู้วิจัยโดยนายชวลิต กรวดสูงเนิน ตำแหน่งครู กลุ่มทักษะอาชีพเกษตร ได้ดำ เนินการจัดทำงานวิจัย ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข และ ผศ.ดร.ปิยะนาถ จันทร์เล็ก ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะการมัดย้อมผ้าหม้อห้อม โดยใช้ชุดกิจกรรมการมัดย้อมผ้าหม้อห้อมด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ผู้ศึกษา นางสุมล ศรีใจ

Title Developing a Model of Administration for Quality of Life Development of Students Having Intellectual Disabilities, Phrae Panyanukul School, Pharae Province Mr. Poonsak  Tulawipak, School Director

- ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง เรื่องการล้างภาชนะในการรับประทานอาหารโดยใช้วิธีฝึกทักษะทีละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง Forward Chaining ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ชื่อผู้นำเสนอผลงาน นางพนิดา เวรุริยะ

 -บทความทางวิชาการ เรื่อง เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้และการเขียน (การศึกษาเฉพาะกรณี) ชื่อผู้นำเสนอ นางจิราวรรณ  น้อยจ้อย

-บทความทางวิชาการ เรื่อง พจนานุกรมคณิตศาสตร์: การเพิ่มคำศัพท์และคำศัพท์เชิงเรขาคณิตของนักเรียน ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวศุภารัตน์ จอมแสง

- บทความทางวิชาการ เรื่อง การเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวในการตั้งค่าวัยเด็ก ชื่อผู้นำเสนอ นายสรศักดิ์  ชนันชนะ

-บทความทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของกิจกรรมบำบัดในการรักษาเด็กที่มีความผิดปกติของออทิสติก ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวณัฐณิชา เขียวอ่อน

- บทความทางวิชาการ เรื่อง ปัญหาการอ่านคำศัพท์และปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นหญิงที่มีปัญหาด้านสติปัญญาและพัฒนาการ ชื่อผู้นำเสนอ นางภัทรติญา  อารีเอื้อ

 

 

 

 

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  กุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  มกราคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ธันวาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  พฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ตุลาคม  2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  กันยายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  สิงหาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  กรกฏาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  พฤษภาคม 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน-2564.pdf

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม-2564.pdf

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันณ-วันที่-31-มีนาคม-2564.pdf

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนมีนาคม-2564.pdf

รายงานจัดเก็บ-นำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังเดือนมีนาคม-2564.pdf

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564.pdf

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564.pdf

 

                                                                                           หน้าต่อไป 

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat