fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

         

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนา ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนา 7 รายการ (e-Bidding)

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ จำนวน 7 รายการ

 

 

 

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ เปิดภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอังคาร ที่่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตามมาตรการเปิดเรียน On-site

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางลักษณาวรรณ ศรีจันทรากุล เป็นประธานการประชุม และ นางจุฬาลักษณ์ เวียงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 และการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
เมื่อวันที่ 9 10 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและคณครูได้มีการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 - 2569 ระยะ 5 ปี ณ.ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ขึ้นในระหว่าง ที่ 14 – 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและครูผู้สอนนำไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยเรื่อง ทักษะทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในอนาคตสำหรับ นักเรียนพิเศษโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารเทคโนโลยีการเกษตรนานาชาติที่ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของสมาคม เทคโนโลยีและการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA) luulrahttp://www.ijat-aatsea.com ผู้วิจัยโดยนายชวลิต กรวดสูงเนิน ตำแหน่งครู กลุ่มทักษะอาชีพเกษตร ได้ดำ เนินการจัดทำงานวิจัย ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข และ ผศ.ดร.ปิยะนาถ จันทร์เล็ก ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ได้มีการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ครูทุกคนมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 “กิจกรรมชวนกันเข้าวัด” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เน้นความสำคัญของการนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ หอประชุม โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
  วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงคุณลักษณะชนิด โทษ และประโยชน์ของสารเสพติด รวมทั้งการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง
งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564
                                                                                                          
                                                                                                 คลิกเข้าสู่อัลบั้ม

           

 

 

    

 

     

 
       

   

                                                                                                                         

 

                   

                                                                                                        


 

 

 

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

งานวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ผู้วิจัย นางสุมล  ศรีใจ

งานวิจัยเรื่อง ทักษะทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในอนาคตสำหรับ นักเรียนพิเศษโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารเทคโนโลยีการเกษตรนานาชาติที่ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของสมาคม เทคโนโลยีและการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA) luulrahttp://www.ijat-aatsea.com ผู้วิจัยโดยนายชวลิต กรวดสูงเนิน ตำแหน่งครู กลุ่มทักษะอาชีพเกษตร ได้ดำ เนินการจัดทำงานวิจัย ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข และ ผศ.ดร.ปิยะนาถ จันทร์เล็ก ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะการมัดย้อมผ้าหม้อห้อม โดยใช้ชุดกิจกรรมการมัดย้อมผ้าหม้อห้อมด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ผู้ศึกษา นางสุมล ศรีใจ

Title Developing a Model of Administration for Quality of Life Development of Students Having Intellectual Disabilities, Phrae Panyanukul School, Pharae Province Mr. Poonsak  Tulawipak, School Director

- ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง เรื่องการล้างภาชนะในการรับประทานอาหารโดยใช้วิธีฝึกทักษะทีละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง Forward Chaining ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ชื่อผู้นำเสนอผลงาน นางพนิดา เวรุริยะ

 -บทความทางวิชาการ เรื่อง เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้และการเขียน (การศึกษาเฉพาะกรณี) ชื่อผู้นำเสนอ นางจิราวรรณ  น้อยจ้อย

-บทความทางวิชาการ เรื่อง พจนานุกรมคณิตศาสตร์: การเพิ่มคำศัพท์และคำศัพท์เชิงเรขาคณิตของนักเรียน ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวศุภารัตน์ จอมแสง

- บทความทางวิชาการ เรื่อง การเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวในการตั้งค่าวัยเด็ก ชื่อผู้นำเสนอ นายสรศักดิ์  ชนันชนะ

-บทความทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของกิจกรรมบำบัดในการรักษาเด็กที่มีความผิดปกติของออทิสติก ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวณัฐณิชา เขียวอ่อน

- บทความทางวิชาการ เรื่อง ปัญหาการอ่านคำศัพท์และปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นหญิงที่มีปัญหาด้านสติปัญญาและพัฒนาการ ชื่อผู้นำเสนอ นางภัทรติญา  อารีเอื้อ

 

 

 

 

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  กุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  มกราคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ธันวาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  พฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ตุลาคม  2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  กันยายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  สิงหาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  กรกฏาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  พฤษภาคม 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน-2564.pdf

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม-2564.pdf

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันณ-วันที่-31-มีนาคม-2564.pdf

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนมีนาคม-2564.pdf

รายงานจัดเก็บ-นำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังเดือนมีนาคม-2564.pdf

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564.pdf

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564.pdf

 

                                                                                           หน้าต่อไป 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat