fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ จำนวน 4 รายการ     ใหม่...

 - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (คนครัว) 

- ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่งพนักงานราชการ 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์ )พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ผู้สอน  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ

 

     
     
     

 

 

 

     

 
       

   

                                                                                                                         

 

                   

                                                                                                                        รวมรูปรูปกิจกรรม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

ชื่องานวิจัย    การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ผู้วิจัย นายพูลศักดิ์  ตุละวิภาค    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  

Title Developing a Model of Administration for Quality of Life Development of Students Having Intellectual Disabilities, Phrae Panyanukul School, Pharae Province Mr. Poonsak  Tulawipak, School Director

- ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง เรื่องการล้างภาชนะในการรับประทานอาหารโดยใช้วิธีฝึกทักษะทีละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง Forward Chaining ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ชื่อผู้นำเสนอผลงาน นางพนิดา เวรุริยะ

 -บทความทางวิชาการ เรื่อง เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้และการเขียน (การศึกษาเฉพาะกรณี) ชื่อผู้นำเสนอ นางจิราวรรณ  น้อยจ้อย

-บทความทางวิชาการ เรื่อง พจนานุกรมคณิตศาสตร์: การเพิ่มคำศัพท์และคำศัพท์เชิงเรขาคณิตของนักเรียน ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวศุภารัตน์ จอมแสง

- บทความทางวิชาการ เรื่อง การเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวในการตั้งค่าวัยเด็ก ชื่อผู้นำเสนอ นายสรศักดิ์  ชนันชนะ

-บทความทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของกิจกรรมบำบัดในการรักษาเด็กที่มีความผิดปกติของออทิสติก ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวณัฐณิชา เขียวอ่อน

- บทความทางวิชาการ เรื่อง ปัญหาการอ่านคำศัพท์และปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นหญิงที่มีปัญหาด้านสติปัญญาและพัฒนาการ ชื่อผู้นำเสนอ นางภัทรติญา  อารีเอื้อ

 

 

 

 

 

 

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564

รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังประจำเดือนมกราคม 2564

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 563

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนธันวาคม 2563

รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังประจำเดือนธันวาคม 2563.pdf

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือพฤศจิกายน 2563

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563.pdf

รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนกันยายน 2563

ราบงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและฝากคลังประจำเดือนรกฏาคม 2563

รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงานการจัดเก็บ นำส่งรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังประจำเดือนพฤษภาคม2563

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2563

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังประจำเดือนเมษายน2563

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน2563

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 เมษายน563

รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 29กุมภาพันธ์2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ราบงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 31 มกราคม 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับเดือนธันวาคม 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับเดือนพฤศจิกายน  2562

รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 30 ตุลาคม 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานแสดงงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังประจำเดือน สิงหาคม 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 31 กรกฏาคม 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 30 เมษายน 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  มกราคม 2562

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 31 มกราคม 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  ธันวาคม 2561

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  พฤศจิกายน 2561

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 31 พฤศจิกายน 2561

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  ตุลาคม 2561

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  กันยายน 2561

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 31 กันยายน 2561

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  สิงหาคม 2561

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 31 สิงหาคม2561

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานการรับและนำส่งเงินเดือนสิงหาคม 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน  กรกฏาคม 2561

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  มิถุนายน 2561

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  พฤษภาคม 2561

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  เมษายน 2561

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 30 เมษายน 2561

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  มีนาคม 2561

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2561

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  มกราคม 2561

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 31 มกราคม 2561

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  ธันวาคม 2560

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 30 ธันวาคม 2560

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 

รายงานงบทดลองประจำเดือน  พฤศจิกายน 2560

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน2560

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  ตุลาคม2560

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 30 ตุลาคม 2560

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงานงบทดลองประจำเดือน  ตุลาคม 2560

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 30 กันยายน 2560

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  สิงหาคม 2560

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 30 สิงหาคม 2560

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  กรกฏาคม 2560

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 31 กรกฏาคม 2560

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานงบทดลองประจำเดือน  มิถุนายน 2560

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน  ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รางงานเงินฝากคลังคงเหลือ ณ  31 พ.ค. 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค.2560

รายงานเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 พ.ค.2560

รายงานข้อมูลทางการเงินของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

 รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat